Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO, QUYỂN II (Cận kim và đương kim – Giáo hội Việt Nam)

Tác giả : Vinh sơn Bùi Đức Sinh, O.P.
Phát hành : NS. Máctinô, Hố Nai, 2009
Số trang : 550
Kích cỡ : 14x20cmNội dung
Chương Một. MỘT CUỘC CẢI CÁCH TÔN GIÁO (t.k. XVI)
I. Luther đương đầu với Tòa thánh Roma
II. Giáo hội Cải cách ở Đức
III. Calvin với Giáo hội Tin lành ở Pháp và Thụy Sĩ
IV. Henry VIII và Anh giáo
Chương Hai: CUỘC PHỤC HƯNG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (t.k. XVI)
I. Phong trào Cải cách trước Công đồng Trento
II. Đại Công đồng Trento 1545-1563
III. Hoạt động của các thánh nhân thời hậu Công đồng Trento
IV. Công cuộc truyền giáo cho Dân ngoại
Chương Ba: GIÁO HỘI THỜI KHOA HỌC VÀ VĂN NGHỆ CỔ ĐIỂN (tk. XVII)
I. Giáo hội Phục hưng ở Pháp
II. Giáo hội trong lãnh vực khoa học và văn nghệ
III. Giáo hội với sứ mạng truyền giáo
Chương Bốn: GIÁO HỘI ĐỨNG TRƯỚC
MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG TINH THẦN (t.k. XVII-XVIII)
I. Những lạc thuyết mới
II. Những giáo thuyết nguy hiểm
III. Giáo hội từ đức Beneđictô XIV đến đức Clementê XIV (1740-1774)
IV. Giáo hội thời Cách mạng Pháp (1789-1799)
Chương Năm: GIÁO HỘI VÀ CHỦ NGHĨA TỰ DO CHÍNH TRỊ (t.k. XIX)
I. Giáo hội tại các nước Công giáo
II. Giáo hội Công giáo tại các nước Tin lành và Chính thống
III. Đời sống nội bộ của Giáo Hội
Chương Sáu: GIÁO HỘI ĐỨNG TRƯỚC VẤN ĐỀ
TÔN GIÁO, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI THỜI CẬN ĐẠI (1850-1914)
I. Giáo hội từ đức Piô IX đến đức Piô X
II. Giáo hội tại các nước Âu châu thời Cận kim
III. Đời sống nội bộ của Giáo hội Cận đại
Chương Bảy: HỘI THÁNH VỚI SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO (t k. XIX-XX)
I. Hoạt động truyền giáo được cải tiến
II. Tin Mừng được rao giảng khắp nơi
III. Sự truởng thành của các xứ Truyền giáo
Chương Tám: CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM (t.k. XVI-XX)
I. Giáo hội ở Việt Nam thời mở đường và đặt nền móng
II. Giáo hội ớ Việt Nam thời xây dựng và tổ chức
III. Giáo hội ở Việt Nam vươn lên trong thử thách
IV. Giáo hội ở Việt Nam thế kỷ XX
Chương Chín: GIÁO HỘI 60 NĂM THẾ KỶ XX (từ 1914 đến 1974)
I. Giáo hội từ đức Beneđictô XV đến đức Piô XII
II. Giáo hội Công giáo tại các nước Âu châu sau hai thế chiến
III. Giáo hội thời Công đồng Vatican II
Kết luận
Phụ Chương

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét